119
119
14:17-1395/10/30 1395 10 30 1395/10/30 1/19/2017 2:17:59 PM
 1
2
 3
 10  

 
 

1 -2 -3 -10 - - -
119
119
14:17-1395/10/30 1395 10 30 1395/10/30 1/19/2017 2:17:59 PM
 1
2
 3
 10  

 
 

1 -2 -3 -10 - - -
1395/10/30
119
119 0 0
119
119
119
14:17-1395/10/30 1395 10 30 1395/10/30 1/19/2017 2:17:59 PM
 1
2
 3
 10  

 
 

1 -2 -3 -10 - - -
ADATA Micro SDHC Class 4 - 16G
.
.
موجود نیست
0 0 0 0 Memory Card 11900073 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 0 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC Class 4 - 4G
.
.
موجود نیست
0 0 0 0 Memory Card 11900023 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 0 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC Class 4 - 8G
.
.
موجود نیست
0 0 0 0 Memory Card 11900072 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 0 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I - 128G
.
.
209,000 تومان
209000 192000 194000 196000 Memory Card 11900080 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 190000 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I - 32G
.
.
53,000 تومان
53000 48000 49000 49000 Memory Card 11900078 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 48000 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I - 64G
.
.
100,000 تومان
100000 92000 93000 94000 Memory Card 11900079 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 91000 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I - 8G
.
.
22,000 تومان
22000 20000 20000 21000 Memory Card 11900076 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 20000 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I -16G
.
.
31,000 تومان
31000 28000 29000 29000 Memory Card 11900077 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 28000 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I U3 -16G
.
.
53,000 تومان
53000 48000 49000 49000 Memory Card 11900109 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 48000 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I U3 -32G
.
.
77,000 تومان
77000 71000 71000 72000 Memory Card 11900110 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 70000 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I U3 -64G
.
.
149,000 تومان
149000 136000 138000 139000 Memory Card 11900111 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 135000 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I U3 Pro -32G
.
.
100,000 تومان
100000 91000 92000 93000 Memory Card 11900113 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 90500 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I U3 Pro -64G
.
.
182,000 تومان
182000 167000 169000 170000 Memory Card 11900114 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 165500 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I U3+ADP -16G
.
.
53,000 تومان
53000 49000 49000 50000 Memory Card 11900116 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 48500 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I U3+ADP -32G
.
.
78,000 تومان
78000 71000 72000 73000 Memory Card 11900117 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 70500 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I U3+ADP -64G
.
.
149,000 تومان
149000 137000 138000 140000 Memory Card 11900118 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 135500 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I+Adapter - 16G
.
.
31,000 تومان
31000 29000 29000 29000 Memory Card 11900082 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 28500 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I+Adapter - 32G
.
.
53,000 تومان
53000 49000 49000 50000 Memory Card 11900083 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 48500 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I+Adapter - 64G
.
.
101,000 تومان
101000 92000 93000 94000 Memory Card 11900084 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 91500 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I+Adapter - 8G
.
.
23,000 تومان
23000 21000 21000 21000 Memory Card 11900081 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 20500 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I+Adapter -128G
.
.
210,000 تومان
210000 192000 194000 196000 Memory Card 11900085 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 190500 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I+Reader - 16G
.
.
42,000 تومان
42000 38000 39000 39000 Memory Card 11900087 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 38000 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I+Reader - 32G
.
.
64,000 تومان
64000 59000 59000 60000 Memory Card 11900088 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 58000 False 119001 119 0
ADATA Micro SDHC UHS-I+Reader - 8G
.
.
33,000 تومان
33000 30000 31000 31000 Memory Card 11900086 Memory/V4-Memory-ADATA-MicroSDHC.jpg 30000 False 119001 119 0
ADATA SDHC Class 4 - 16GB
.
.
موجود نیست
0 0 0 0 Memory Card 11900092 Memory/V4-Memory-ADATA-SDHC.jpg 0 False 119002 119 0
ADATA SDHC Class 4 - 4GB
.
.
موجود نیست
0 0 0 0 Memory Card 11900066 Memory/V4-Memory-ADATA-SDHC.jpg 0 False 119002 119 0
ADATA SDHC Class 4 - 8GB
.
.
موجود نیست
0 0 0 0 Memory Card 11900067 Memory/V4-Memory-ADATA-SDHC.jpg 0 False 119002 119 0
ADATA SDHC UHS-I - 16GB
.
.
33,000 تومان
33000 30000 31000 31000 Memory Card 11900094 Memory/V4-Memory-ADATA-SDHC.jpg 30000 False 119002 119 0
ADATA SDHC UHS-I - 32GB
.
.
55,000 تومان
55000 51000 51000 52000 Memory Card 11900095 Memory/V4-Memory-ADATA-SDHC.jpg 50000 False 119002 119 0
ADATA SDHC UHS-I - 64GB
.
.
94,000 تومان
94000 86000 87000 88000 Memory Card 11900096 Memory/V4-Memory-ADATA-SDHC.jpg 85000 False 119002 119 0
ADATA SDHC UHS-I - 8GB
.
.
24,000 تومان
24000 22000 22000 23000 Memory Card 11900093 Memory/V4-Memory-ADATA-SDHC.jpg 22000 False 119002 119 0
ADATA SDHC UHS-I U1 pro- 128GB
.
.
242,000 تومان
242000 222000 224000 227000 Memory Card 11900099 Memory/V4-Memory-ADATA-SDHC.jpg 220000 False 119002 119 0
ADATA SDHC UHS-I U1 pro- 32GB
.
.
72,000 تومان
72000 66000 66000 67000 Memory Card 11900097 Memory/V4-Memory-ADATA-SDHC.jpg 65000 False 119002 119 0
ADATA SDHC UHS-I U1 pro- 64GB
.
.
121,000 تومان
121000 111000 112000 113000 Memory Card 11900098 Memory/V4-Memory-ADATA-SDHC.jpg 110000 False 119002 119 0
ADATA SDXC Apple Expansion - 128GB
.
.
303,000 تومان
303000 278000 281000 283000 Memory Card 11900150 Memory/V4-Memory-ADATA-SDxC.jpg 275000 False 119002 119 0
ADATA SDXC Apple Expansion - 64GB
.
.
176,000 تومان
176000 162000 163000 165000 Memory Card 11900149 Memory/V4-Memory-ADATA-SDxC.jpg 160000 False 119002 119 0
ADATA SDXC Apple Expansion -256GB
.
.
545,000 تومان
545000 500000 505000 510000 Memory Card 11900151 Memory/V4-Memory-ADATA-SDxC.jpg 495000 False 119002 119 0
ADATA SDXC UHS-I U3 - 128GB
.
.
253,000 تومان
253000 232000 235000 237000 Memory Card 11900138 Memory/V4-Memory-ADATA-SDxC.jpg 230000 False 119002 119 0
ADATA SDXC UHS-I U3 - 256GB
.
.
479,000 تومان
479000 439000 444000 448000 Memory Card 11900148 Memory/V4-Memory-ADATA-SDxC.jpg 435000 False 119002 119 0
ADATA SDXC UHS-I U3 - 64GB
.
.
132,000 تومان
132000 121000 122000 124000 Memory Card 11900128 Memory/V4-Memory-ADATA-SDxC.jpg 120000 False 119002 119 0
کارت حافظه
کارت حافظه
Micro SD 119001 رم موبایل میکرو اس دی Micro SD Micro-SD
برند و نام FINISH
ADATA Micro SDHC Class 4 - 16GFINISH
ADATA Micro SDHC Class 4 - 4GFINISH
ADATA Micro SDHC Class 4 - 8GFINISH
ADATA Micro SDHC UHS-I - 128G209,000
ADATA Micro SDHC UHS-I - 32G53,000
ADATA Micro SDHC UHS-I - 64G100,000
ADATA Micro SDHC UHS-I - 8G22,000
ADATA Micro SDHC UHS-I -16G31,000
ADATA Micro SDHC UHS-I U3 -16G53,000
ADATA Micro SDHC UHS-I U3 -32G77,000
ADATA Micro SDHC UHS-I U3 -64G149,000
ADATA Micro SDHC UHS-I U3 Pro -32G100,000
ADATA Micro SDHC UHS-I U3 Pro -64G182,000
ADATA Micro SDHC UHS-I U3+ADP -16G53,000
ADATA Micro SDHC UHS-I U3+ADP -32G78,000
ADATA Micro SDHC UHS-I U3+ADP -64G149,000
ADATA Micro SDHC UHS-I+Adapter - 16G31,000
ADATA Micro SDHC UHS-I+Adapter - 32G53,000
ADATA Micro SDHC UHS-I+Adapter - 64G101,000
ADATA Micro SDHC UHS-I+Adapter - 8G23,000
ADATA Micro SDHC UHS-I+Adapter -128G210,000
ADATA Micro SDHC UHS-I+Reader - 16G42,000
ADATA Micro SDHC UHS-I+Reader - 32G64,000
ADATA Micro SDHC UHS-I+Reader - 8G33,000
SD 119002 رم دوربین اس دی SD SD
برند و نام FINISH
ADATA SDHC Class 4 - 16GBFINISH
ADATA SDHC Class 4 - 4GBFINISH
ADATA SDHC Class 4 - 8GBFINISH
ADATA SDHC UHS-I - 16GB33,000
ADATA SDHC UHS-I - 32GB55,000
ADATA SDHC UHS-I - 64GB94,000
ADATA SDHC UHS-I - 8GB24,000
ADATA SDHC UHS-I U1 pro- 128GB242,000
ADATA SDHC UHS-I U1 pro- 32GB72,000
ADATA SDHC UHS-I U1 pro- 64GB121,000
ADATA SDXC Apple Expansion - 128GB303,000
ADATA SDXC Apple Expansion - 64GB176,000
ADATA SDXC Apple Expansion -256GB545,000
ADATA SDXC UHS-I U3 - 128GB253,000
ADATA SDXC UHS-I U3 - 256GB479,000
ADATA SDXC UHS-I U3 - 64GB132,000
119
119
14:17-1395/10/30 1395 10 30 1395/10/30 1/19/2017 2:17:59 PM
 1
2
 3
 10  

 
 

1 -2 -3 -10 - - -
119
119
119
119
119
119 0

فروشگاه آنلاین دیجی یزد مرکز پخش و نمایندگی نوت بوک , لپ تاپ , تبلت های ASUS , LENOVO , ACER , SONY , HP در استان یزد و سراسر ایران

آدرس ما: یزد - بلوار پاکنژاد - چهارراه معلم به سمت میدان باهنر - نبش کوچه هشتم (ابتدای پل هوایی باهنر ) تلفن : 37282400 (035)